GRATIS levering vanaf 59 € aankoop

Conditions générales de vente

1.    Toepassingsgebied

De voorliggende on line algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de « Voorwaarden ») zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen, enerzijds, de vennootschap Bio Wink CV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Congresstraat 35, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0736.308.291, hierna genoemd « de Verkoper » en, anderzijds, elke consument die overgegaan is tot een aankoop op de website van de Verkoper (https://www.biowink.be), hierna genoemd « de Koper ».

Onder consument wordt verstaan elke natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit (art. I.1, 2°, van het Wetboek van Economisch recht).
Om een aankoop te kunnen verrichten, moet elke consument de hoedanigheid van coöperant van Biowink bezitten.
Onderhavige Voorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de partijen zijn belichaamd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, genieten de algemene verkoopvoorwaarden voorrang.

2.    Voorwerp

De Voorwaarden bepalen de toepasbare voorwaarden voor elke aankoop verricht door een Koper via de site www.biowink.be (hierna de « Site »).

Elke aankoop van een product op de website impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud van de Voorwaarden door de Koper. Deze prevaleren boven alle andere voorwaarden waarmee de Verkoper niet uitdrukkelijk heeft ingestemd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor onderhavige Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In een dergelijk geval gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag waarop de Koper de bestelling plaatst.

3.    Producten

De aangeboden producten zijn deze die getoond worden in de catalogus gepubliceerd op de Site, op de dag dat de website wordt geraadpleegd door de Koper, zolang de voorraad strekt. Elk product wordt vergezeld van een beschrijving opgemaakt door de Verkoper. De foto’s van de producten worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn van geen enkele contractuele aard.
Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de producten onbeschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zonder verwijl via e-mail en biedt hij hem de mogelijkheid te wachten of de bestelling van de onbeschikbare artikelen annuleren zonder kosten. De beschikbare artikelen zullen normaal geleverd worden.


4.    Prijs

Alle prijzen alsook de andere kosten vermeld op de Site worden aangegeven inclusief BTW.
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De op de bestelling toepasselijke prijzen zijn evenwel deze die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling.
De leveringskosten zijn ten laste van de Koper en zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten.

5.    Bestellingen

Voorafgaandelijk zijn bestelling verklaart de Koper volledig handelingsbekwaam te zijn en zich rechtsgeldig tot onderhavige Voorwaarden te kunnen verbinden.
Elke Koper die een product wil aanschaffen op de Site moet verplicht :

  • ouder zijn dan 18 jaar ;
  • een klantenaccount creëren of zich identificeren ; 
  • zijn bestelling bevestigen na zorgvuldige controle ;
  • bevestigen kennis te hebben genomen van onderhavige Voorwaarden en deze te hebben aanvaard ;
  • de betaling uitvoeren in de voorgeschreven voorwaarden ;
  • zijn bestelling en zijn betaling bevestigen.

De verkoop wordt geacht te zijn afgerond na de bevestiging van aanvaarding van de bestelling van de Koper door de Verkoper. De bevestiging wordt per e-mail verstuurd naar het adres meegedeeld door de  Koper op het moment van zijn online bestelling of bij het aanmaken van zijn klantenaccount. De bevestiging van aanvaarding van de bestelling van de Koper door de Verkoper bevat de totale prijs van de bestelling en het detail van de bestelde elementen (eenheidsprijs exclusief BTW, kortingen, maatstaf van heffing voor de BTW, BTW-tarief van toepassing op elke heffingsgrondslag, diverse kosten, …) ; een gedetailleerde beschrijving van de bestelling geplaatst door de Koper ; de naam en het adres meegedeeld door de Koper ; en de leveringstermijn.

De online verkoop van de producten voorgesteld op de site van de Verkoper is voorbehouden aan de leveringen verricht in België en Luxemburg. Iedere Koper woonachtig in een ander EU-land kan naar keuze de gekochte producten afhalen op het adres van de Verkoper of de levering van het gekochte Product zelf op eigen kosten en risico’s organiseren.

De door de Koper aangebrachte wijzigingen zullen enkel geldig zijn indien deze door de Verkoper zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd.
Geen enkele verzending van producten zal worden uitgevoerd zonder bevestiging van de bestelling door de Verkoper.


6.    Herroepingsrecht

De Koper behoudt zich het recht voor de Verkoper te informeren dat hij afziet van zijn aankoop, kosteloos en zonder opgave van redenen, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het product (art. VI.47, § 1, van het Wetboek van Economisch recht).
Binnen deze termijn moet de Koper zijn wens tot herroeping kenbaar maken door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping beschikbaar op de Website of door het verzenden van een e-mail naar het contactadres van de Verkoper (info@biowink.be) met een verklaring waarin zijn beslissing tot herroeping van het contract is uiteengezet en binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de mededeling aan de Verkoper van zijn beslissing tot herroeping, op zijn kosten en risico’s, het geleverde product terugsturen naar het volgende adres : Biowink SC Middleweg 90 B-1130 Haren.

De producten moeten verplicht worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, onbeschadigd en ongebruikt, vergezeld van al hun toebehoren en samen met de oorspronkelijke leveringsbon. Onvolledige, vuile, beschadigde of gebruikte producten worden niet teruggenomen.
De Verkoper verbindt er zich toe de Koper terug te betalen, met uitsluiting van de verzendkosten, op het ogenblik van de terugname door de Verkoper van de door de Koper teruggezonden producten.
Krachtens artikel VI.53, eerste alinea, 3° tot 5°, van het Belgische Wetboek van economisch recht, kan de consument zijn verzakingsrecht niet uitoefenen voor de overeenkomsten voor de levering van producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben ; zaken die een beperkte houdbaarheid hebben of die snel bederven ; verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering door de consument werd verbroken.

7.    Betaling en betalingsmodaliteiten    
          
De betaling gebeurt online op de Site middels de volgende betalingsdiensten : kredietkaart, KBC/CBC knop, Bancontact/Mistercash, PayPal en bankoverschrijving.
De online betaling biedt aan de Koper de mogelijkheid om zijn aankopen te betalen in een beveiligde omgeving. De bestelling van de Koper wordt pas als definitief beschouwd wanneer de gebruikte betaaldienst de transactie zal hebben goedgekeurd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of elke levering te annuleren of op te schorten in geval de financiële instelling van de Koper de toestemming tot betaling per bankkaart weigert.

8.    Leveringen

De levering gebeurt op de wijze zoals bepaald door de Verkoper. De leveringen gebeuren standaard op het adres aangegeven in het klantenaccount van de Koper. 
De producten worden vervoerd op risico van de Verkoper tot aan de levering op het door de Koper aangegeven adres. Vanaf dat ogenblik neemt de Koper hier alle risico’s van.
In het geval dat de producten beschadigd zouden zijn, is de Koper verplicht om de levering te weigeren of deze slechts te aanvaarden mits afgifte van een geschreven voorbehoud op het afleveringsformulier van de vervoerder, in te vullen door de koper en de vervoerder. Elke klacht dient gemeld te worden aan de Verkoper binnen een termijn van 5 dagen volgend op de datum van levering. De klacht dient uitsluitend per post of via e-mail worden ingediend en vergezeld zijn van een kopie van het aankoopdocument en van het leveringsformulier aangevuld met hogervermeld geschreven voorbehoud. Na deze termijn zal geen enkele klacht voor zichtbare gebreken in aanmerking worden genomen.


De volgende omstandigheden bevrijden de Verkoper van zijn verplichtingen :

  • Gevallen van overmacht (daarbij met name inbegrepen, stakingen, technische incidenten, vertraging van de leverancier, voorraadtekort gekend door de consument bij het plaatsen van zijn bestelling, tekort aan arbeidskrachten onafhankelijk van de wil van de Verkoper)
  • Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.

9.    Garantie

De Koper die de non-conformiteit van een verkocht product vaststelt binnen de twee jaar van de afgifte van het product dient hiervan kennis te geven aan de Verkoper binnen de twee maanden van de vaststelling per aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de verkoper (Congresstraat 35 te 1000 Brussel). Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gebreken of schade die te wijten zijn aan een verkeerdelijk gebruik worden niet gedekt door de waarborg. Een verhoogde gevoeligheid of een allergische reactie aan de geleverde producten kan bovendien niet worden aanzien als een gebrek.
De bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek betreffende verborgen gebreken zijn ten volle van toepassing. De verkochte producten zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken voor een periode van één jaar te rekenen vanaf hun levering of afgifte.
De waarborg kan slechts worden afgedwongen indien is voldaan aan de volgende voorwaarden : (1) het gebrek maakt het product in aanzienlijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het normaal bestemd is of voor een speciale gebruik dat uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere verkoopvoorwaarden en (2) het product wordt of werd onder normale omstandigheden gebruikt. Om de waarborg te kunnen inroepen, dient de koper zijn klacht met betrekking tot verborgen gebreken per aangetekend schrijven te richten aan de zetel van de verkoper (Congresstraat 35 te 1000 Brussel) binnen een termijn van maximum één maand nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of normaal had moeten vaststellen.
De leveringsbon geldt als garantiebewijs en dient te worden voorgelegd door de Koper in geval beroep op de garantie wordt gedaan.

10.    Aansprakelijkheid

In het kader van de online verkoop is de Verkoper enkel gehouden tot een middelenverbintenis ; deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Koper en voortvloeiende uit het gebruik van het internet, zoals bijvoorbeeld verlies van gegevens, virus, dienstonderbreking, ...
De gegevens vermeld op de site worden te goeder trouw ter beschikking gesteld.
De Verkoper wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onjuistheid van de informatie die hem werd meegedeeld door de Koper.


11.    Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van de Verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper of van de leveranciers, partners, …
Niemand heeft het recht om de elementen van de site, volledig of gedeeltelijk, te reproduceren, te exploiteren, te verspreiden of te gebruiken, voor welk doel dan ook, via software, beeld of geluid.
Een enkele link of hyperlink is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper.

12.    Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van de Koper noodzakelijk voor de verwerking van een aankoop worden bewaard door de Verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden meegedeeld aan de ondernemingen met dewelke de Verkoper samenwerkt, indien een dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de behandeling van een aankoop. 
Deze informatie kan daarenboven worden gebruikt voor de verspreiding, met alle middelen van communicatie, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de Verkoper aan zijn cliënteel.
De Verkoper bewaart tenslotte de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.
De door de Verkoper bewaarde gegevens kunnen op elk moment opgevraagd en verbeterd worden op eenvoudig verzoek. Dit verzoek dient via e-mail te worden gestuurd naar het volgende adres : info@biowink.be.

13.    Geschillen

De hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper zijn bevoegd in geval van geschil tussen de Verkoper en de Koper, behoudens dwingend wettelijk voorschrift in tegengestelde zin.
In geval van geschil kan de Koper zich als consument wenden tot de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be). 
Onderhavige Voorwaarden en het verkoopcontract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

14.    Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meer clausules van onderhavige Voorwaarden nietig zou(den) worden verklaard om welke reden ook, zal deze nietigheid de geldigheid van het contract niet aantasten, noch de tenuitvoerlegging van de overige bepalingen verhinderen.
In het geval dat dergelijke clausule de aard van onderhavige Voorwaarden zou aantasten, zal elke partij zijn best doen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule te onderhandelen  met een gelijkwaardige economische werking of minstens vergelijkbaar met de werking van de vernietigde clausule.

Geactualiseerde versie op 14/01/2022